O firmie
Oferta
Posadzki
Obiekty
Kontakt


Obsługa geodezyjna budowy posadzek przemysłowych

        Pomiary geodezyjne wykonywane podczas budowy posadzek przemysłowych mają za zadanie zapewnić osiągnięcie wymaganej dokładności powierzchni posadzki oraz prawidłowe usytuowanie występujących elementów punktowych i liniowo-powierzchniowych założonych w projekcie.

        Dokładność powierzchni posadzki bywa określana mianem spoziomowania, wyboistości czy też płaskości w odniesieniu do założonej rzędnej dla całej powierzchni oraz występujących różnic wysokościowych pomiędzy sąsiednimi punktami, mających znaczenie eksploatacyjne. Zatem pierwszym zadaniem prac geodezyjnych jest dokonywanie pomiarów niwelacyjnych dla ustalenia i zachowania poziomu posadzki w toku całego procesu jej budowy, wraz z bieżącą kontrolą osiąganej płaskości. W przypadkach szczególnych zachowanie warunków wysokościowych może dotyczyć wykonania założonych spadków. Drugim celem obsługi geodezyjnej jest wyznaczenie rozmieszczonych na powierzchni posadzki elementów infrastruktury, urządzeń, ścian działowych, fundamentów i innych obiektów celem zachowania ich warunków geometrycznych. Trzecim zadaniem geodezyjnym jest sporządzenie operatu inwentaryzacji powykonawczej niezbędnej do odbioru.

Tolerancje równości posadzek

        Całkowita tolerancja równości posadzki na całej jej powierzchni oznacza przedział błędów wysokości wszystkich punktów powierzchni w odniesieniu do założonego poziomu (zera). Zachowanie normy ocenia się na podstawie wyników pomiaru niwelacyjnego punktów, najczęściej w układzie siatki kwadratów 3mx3m. Przykładowo tolerancja całkowita może wynosić +/-7mm. Stosowane bywają też limity 90% - 97% ilości punktów jakie mają się mieścić w zmniejszonych wartościach granicznych w stosunku do tolerancji całkowitej.

        Lokalna tolerancja równości posadzki oceniana jest z pomiarów łatą kontrolną o określonej długości, podczas których mierzy się prześwit w stosunku do posadzki. Stosowane normy to np. 5mm prześwitu oraz +/-5 mm odchylenia od poziomu mierzone łatą kontrolną o długości 2m lub na przykład +/-2mm na długości 1m. Bardziej szczegółowo dokładność posadzki określa się z pomiarów wysokości punktów w odstępach 300mm wzdłuż linii pomiarowych o długości 3m rozmieszczonych równomiernie na całym obszarze posadzki, przy czym ilość tych linii nie może być mniejsza niż P/30, gdzie P oznacza powierzchnię posadzki w m.kw.

        Specjalna tolerancja jest wymagana dla tzw. obszarów zdefiniowanego poruszania, tj. dróg wózków widłowych pomiędzy regałami magazynowymi. Np. według normy angielskiej dla posadzek w 1-szej kategorii równości i dla rozstawu <1,5m różnica wysokości w poprzek śladu kół nie może przekraczać 3,5mm (w tym dla 95% pomiarów 2,5mm), zaś wzdłuż trasy parametr różnicy wzniesienia punktów rozmieszczonych co 300mm wynosi 2,5mm (w tym dla 95% nie więcej niż 1,5mm) a tzw. parametr różnicy pochylenia dwóch sąsiednich odcinków 300mm odpowiednio 3,5mm (2,5mm). Takie tolerancje dokładności określane są dla posadzek w magazynach wysokiego składowania.

Technologia prac geodezyjnych (zagadnienia)

Kontrola dokładności istniejących znaków wysokościowych
Pomiar syt-wys elementów związanych funkcjonalnie z posadzką
Kontrola wysokościowa podbudowy
Wyznaczenie osi konstrukcyjnych
Wyznaczenie elementów punktowych, liniowych i powierzchniowych
Wyznaczenie i kontrola profili pól roboczych
Obliczenia rzędnych, wyznaczenie spadków
Obsługa geodezyjna pracy kombajnu posadzkowego
Sporządzenie raportów z obserwacji
Obsługa ręcznego poziomowania betonu
Bieżąca kontrola stałości elementów wyznaczonych
Wstępna kontrola uzyskanych dokładności
Pomiary powykonawcze i kontrolne
Opracowanie wyników, sporządzenie operatu geodezyjnego.

Przykład opracowania kontrolnego

W magazynie logistycznym "R" wykonano pomiary kontrolne tras jezdnych wózków, na zlecenie użytkownika obiektu. Wyniki pomiaru jednej z tras przedstawia poniższy wykres.

Kliknij, by powiększyć

Maksymalne różnice wysokości w poprzek śladu kół o rozstawie 1,40m wynosiły 9mm, natomiast podłużne mierzone co 1m od 11-14mm. Ponadto w wielu miejscach wystąpiły ekstremalne zmiany pochyleń trasy jezdnej. Tak znaczne nierówności przekładały się na ograniczenie prędkości i sprawności wózków oraz ich awaryjność, przez co bezpośrednio wpływały na spowolnienie pracy magazynu logistycznego i wzrost kosztów eksploatacji ponoszonych przez użytkownika obiektu.

Właściciel tego magazynu wysokiego składowania zdecydował o przeprowadzeniu renowacji posadzki polegającej na frezowaniu warstwy powierzchniowej pasów komunikacyjnych pomiędzy regałami a następnie położeniu warstwy epoksydowej o znacznie lepszej równości.

Efekt tej renowacji w zakresie uzyskanej równości przedstawia poniższy wykres:

Kliknij, by powiększyć

Kombajn Laser Screed a dokładność posadzki

        Zastosowanie kombajnu posadzkowego do układania betonu, poza wieloma innymi zaletami, znacząco podnosi możliwość uzyskania równej powierzchni posadzki. Pracą maszyny typu Laser Screed steruje komputer z oprzyrządowaniem laserowym. Cykl jednostkowego obrabiania mieszanki betonowej przez kombajn składa się ze zgrubnego zgarniania, równania wałkiem ślimakowym i wibrowania. System pracy maszyny uznawanej za bardzo dokładną, nie jest jednak doskonały.

Po pierwsze, zachodzi konieczność korekt pozycjonowania elementów zestawu laserowego na podstawie praktycznie zaistniałych błędów spoziomowania betonu, aż do uzyskania zadowalających i powtarzalnych wyników.

Po drugie, system pracy kombajnu Laser Screed jest bardzo podatny na zmiany konsystencji betonu. Pomimo niezbędnych starań w zakresie zapewnienia dobrej jakości betonu, dostawy idealnej mieszanki betonowej przez cały okres betonowania są praktycznie niemożliwe. Tymczasem ślimak maszyny zawsze będzie miał tendencję do zagłębiania się w "gęsty" beton i wyrywania grubszych jego frakcji, natomiast niechętnie zbiera beton "rzadki". Niezbędne jest zatem stałe kontrolowanie rzędnych powierzchni betonu, w szczególności przy kolejnych jego partiach.

Po trzecie, dokładność poziomowania laserowego spada w miarę wzrostu odległości kombajnu od lasera, co w połączeniu z oporem materii betonu jaki pokonuje maszyna pogłębia ten spadek. Dodatkowo, mogą wystąpić zakłócenia wynikłe z odbicia promienia lub też braku sygnału w polu zasłoniętym oraz perturbacje na linii styku po zmianie kierunku rozkładania betonu. Praktyka uczy, że w takich okolicznościach zmiana rzędnej wysokości powierzchni betonu może sięgać 10mm.

Przykłady opracowania niwelacji powierzchniowej

Przedstawione poniżej plany warstwicowe rozkładu odchyłek opracowano dla dwóch różnych obiektów z wyników niwelacji powierzchniowej punktów w układzie siatki kwadratów 3m x 3m.

Kliknij, by powiększyć

Posadzka na obiekcie "Z" była wykonywana kombajnem Laser Screed. Podczas całego procesu betonowania prowadzono obsługowe pomiary geodezyjne.

Uzyskano dokładność w przedziale +/- 5mm na całym obszarze posadzki. Porównując sumę pól plam zielonych (odchyłki -4,-5mm) i czerwonych (odchyłki +4, +5mm) do ogólnej powierzchni posadzki obliczono, że 95% obszaru została zainstalowana w zakresie +/- 3mm.

Kliknij, by powiększyć

Przedstawiona powyżej posadzka na obiekcie "T" również była wykonywana kombajnem posadzkowym, ale geodezyjnej obsługi budowy nie prowadzono.

Błędy wysokości zainstalowania tej posadzki zawarły się w przedziale +/-10mm. Z powodu dużych różnic wysokości, na planie wyraźnie się uwidocznił układ poszczególnych pól roboczych. Największe odchyłki występują na prawym polu przy jego lewej krawędzi; prawdopodobnie kombajn posadzkowy nie został prawidłowo ustawiony.

Oferta firmy INWAR

        Firma INWAR - Marek Skorek specjalizuje się w obsłudze geodezyjnej budowy betonowych posadzek przemysłowych o dużych dokładnościach. Stosowne uprawnienia, posiadany sprzęt pomiarowy a w szczególności praktyczne doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawstwa na 500.000 m.kw. posadzek, na wielu znaczących, prestiżowych obiektach w całym kraju, pozwalają uważać się za specjalistę w tej materii.

Kliknij, by powiększyć

        Oferujemy również odrębne pomiary i operaty inwentaryzacyjne do odbioru oraz pomiary kontrolne w istniejących, użytkowanych obiektach, niezbędne dla zobrazowania stanu faktycznego powierzchni posadzki i określenia zakresu jej naprawy lub renowacji.